www.aardkundigemonumenten.nl --> Links


Eemland


Met behulp van de Fysisch geografische eenheden kaart kunnen we het ontstaan van Eemland en haar omgeving beter begrijpen. Eemland maakt deel uit van het glaciale bekken dat in de voorlaatste ijstijd (Saalien 150.000 jaar gleden) is uitgeschuurd door gletsjertongen van het landijs. Die stuwden aan weerszijden van het bekken stuwwallen op. De afzettingen die daarna in de tussenijstijd, het Eemien, gevormd zijn, staan niet op het kaartje omdat ze niet meer aan het oppervlak liggen. In de laatst ijstijd (Weichselien) is een dik pakket zand als een deken over het bestaande landschap neergelegd. Langs de stuwwallen staan de gordeldekzanden en wat verder weg ook dekzandvlaktes aangegeven. Plaatselijk komen ook dekzandruggen voor. In de laatste 10.000 jaar, gedurende het Holoceen, vindt er in Eemland op grote schaal veengroei plaats. Tussen de veeneilanden door worstelt zich de Eem een weg naar het noorden. Langs de Eem zijn vanuit de voormalige Zuiderzee jonge zeekleigonden afgezet. Bij het doorbreken van de dijken van de Zuiderzee zijn tijdens overstromingen herhaaldelijk kleilaagjes op het veen afgezet. De gevolgen van de overstromingen zijn op het kaartje als overslaggronden herkenbaar.

> Lees meer

Links


Hieronder vindt u een lijst van interessante links. Wilt u uw link hier ook vermeld hebben? Stuur dan een mailtje naar info@aardkundigewaarden.nl


Het Zwerfsteneneiland Maarn
Dit is de officiele website van de stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. Op de site worden tal van bijzonderheden over natuur en cultuur in de Zanderij Maarn en het zwerfsteneneiland Maarn toegelicht.
www.zwerfsteneneiland.nl

Nederlandse Geologische Vereniging
Sinds 1947 begeleidt de NGV geinteresseerden in de geologie en biedt een platform aan de leden om zich in de geologie verder te ontwikkelen en er plezier aan te beleven. Bindmiddel is het 5 / 6 maal per jaar verschijnende blad Grondboor & Hamer waarin de redactie ruimte geeft aan leden en anderen. Daarin is ook het verenigingsnieuws en nieuws uit de afdelingen opgenomen.
www.geologischevereniging.nl

Geologisch Museum Hofland
Museum Hofland, te Laren, is een geologisch museum gevestigd in het oude tolhuis naast het St.Janskerkhof, van oudsher het centrum van het Gooi. Het museum is ruim dertig jaar geleden opgericht in nauw overleg met de gemeente Laren, aan wie de amateurgeoloog Lucas Hofland bij zijn overlijden in 1969 zijn zwerf-stenencollectie had nagelaten. Sindsdien is de collectie uitgebreid door diverse aanwinsten en schenkingen. Naast het gebouw ligt ook een gesteentetuin.
www.geologischmuseumhofland.nl

Dienstplicht in het regiment genietroepen
Als u wilt weten wat er zich allemaal van ca 1950 tot 1970 in het Geniekamp in Maarn afspeelde, dan kunt u op deze site van Peter Jansen zeer veel verhalen en afbeeldingen aantreffen.
www.dienstplicht.blogspot.com

Wolterholten gesteentetuin
In mijn website www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl heb ik bij het onderdeel gesteentetuinen het monument Wolterholten opgenomen. Daarbij heb ik ook vermeld dat er determinatielijsten beschikbaar zijn. Intussen is een uitgebreide toelichting van Ernst J. Kleis beschikbaar. Klik op de homepage bij activiteiten en vervolgens op Wolterholten. Op de site kunt u desgewenst de pdf van de gesteentelijst zelfs als pdf downloaden.
www.knnv.nl/noordwesthoek/

GEA Kring Twente
GEA Kring Twente is een van de kringen van de landelijke Stichting Geologische Aktiviteiten. Zij zijn in hun regio aktief met geologie in het algemeen en een aantal onderdelen hiervan als hobby, zoals het verzamelen van mineralen, gesteenten en micro-mounts.
www.gea-kring-twente.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt talrijke doelen op het gebied van cultuur en natuurbehoud. De technische bouw van de website www.digitaalzwerfstenenmuseum.nl is in belangrijke mate mogelijk gemaakt door een subsidie van dit fonds. Op www.cultuurfonds.nl kunt u zien hoe u bijvoorbeeld zelf donateur kunt worden.
www.cultuurfonds.nl

De Belemniet
Wil je meer weten over de aarde? Ben je benieuwd naar wat allemaal in de bodem te vinden is en hoe de aarde in de oertijd er uitzag? Wil je meer weten over de dieren en planten die miljoenen jaren geleden op aarde voorkwamen? Vraag je je af wat gesteenten allemaal voor de mens betekenen? Wil je zelf op ontdekkingstocht gaan? Dan ben je bij de geologische website DE BELEMNIET op de juiste plaats.
www.debelemniet.nl

Kijk eens omlaag
Een prachtige en zeer uitgebreide site over allerlei facetten van de geologie, en met name zwerfstenen. Na jaren publiceren en powerpointpresentaties op cd gemaakt te hebben, heeft Harry Huisman zich op veler verzoek en met succes op internet begeven. Dankzij een duidelijke menustructuur is de stortvloed aan informatie voor iedereen toegankelijk.
www.kijkeensomlaag.nl

Keientuin van hunebedcentrum Borger
Voor liefhebbers van zwerfstenen is het bezoeken van een hunebed en zeker van een hunebedcentrum aantrekkelijk. Het Hunebedcentrum Borger heeft echter ook een keientuin. Maar liefst 150 vrachtwagens vol zwerfstenen zijn door Jannes van Echten overal in Drenthe verzameld. De determinatie is in de vertrouwde handen van Harry Huisman.
www.hunebedcentrum.nl

Stichting Geologische Aktiviteiten
Misschien mogen wij ons even voorstellen?Wij, dat is de Stichting Geologische Aktiviteiten, kortweg GEA, die als doelstelling heeft de verbreiding van de belangstelling voor de geologie onder amateurs.

Wij, dat zijn vijf bestuursleden en ruim honderd stafleden, die, gesteund door vele beroepsgeologen als adviseur, aan amateur-geologen de mogelijkheid bieden de kennis over hun hobby te vergroten.

Wij, dat zijn ruim 2000 amateur-geologen die van deze gelegenheid gebruik maken.

Wij, dat zijn de redactie en auteurs van het tijdschrift Gea, dat boordevol geologische informatie staat.

Wij, dat zijn twaalf lokale kringen door het hele land, met maandelijkse bijeenkomsten, excursies en andere activiteiten.

Wij, dat zijn de organisatoren van het Geologisch Evenement Amsterdam, van werkgroepen en cursussen in de verschillende onderdelen van de geologie en van excursies naar geologisch interessante gebieden.

www.gea-geologie.nl


De Bol


In het zuidwesten van de provincie Utrecht zijn in de uiterwaarden van de Lek enkele prachtige aardkundige fenomenen in de vorm van rivierduinen op een voormalig eiland en een getijdekreek te herkennen. De getijdekreek is prima van af de winterdijk te zien. Bij een bezoek aan de rivierduinen moet rekening gehouden worden met de hoogte van het rivierwater in verband met de begaanbaarheid van de strekdam. Prachtig zijn op deze foto ook de copeontginningen in de Lopikerwaard te zien, maar daar gaat het ons nu niet om.

Wanneer we nog even in de lucht blijven en verder naar het westen kijken dan zien we binnendijks hoe dicht de boerderijen van Willige Langerak hier tegen de winterdijk gelegen zijn. Aan de rivierzijde van de winterdijk, de buitendijkse zijde, liggen allemaal kleiputten. Die getuigen nog van het regelmatige dijkonderhoud dat met de klei uit deze putjes gepleegd is. In de verte lijkt al weer een eiland zichtbaar.

> Lees meer